top of page

קובי מתתיהו משרד עו"ד מסחרי עסקי לעסקים וחברות

פתיחת עסק חדש לעשות את זה נכון

 

שוקל/ת לפתוח עסק נכון שתשימו לב תחילה לכמה נקודות מרכזיות שיש לבחון:

1. סוג העסק וסוג המכירה של המוצר/ים או השירות/ים וכן אם נדרשת חנות פיזית או רק אתר מכירות לשם כך.

2. בחירה הסביבה העסקית יש לשיים דגש על מתחרים פוטנציאלים לרבות מה כוחם ותדמיתם העסקית.

3. עלויות הקמת העסק שבינם ניתן למנות(דמי שכירות או דמי רכישה, הוצאות תפעול כגון: יצור, אריזה, משלוח, מיסים ואגרות , שכר עובדים וכיו"ב).

4. פרסום שהוא נכון והאפקטיבי לסוג העסק וכן עלותו ומשך הזמן בו הוא יידרש.

5. בחינת שיתופי פעולה עם עסקים, ספקים, מפיצים וכו'.

6. רשויות המס יש לבחון את סוג המס אם העסק הוא(חברה, עוסק מורשה/פטור, שותפות וכו')לבחון אם יינתנו הטבות  מס ע"פ סוג העסק ומיקומו הגיאוגרפי ואם יש קידום או הטבה לסקטור מסוים של עסקים.

7. בחינה משפטית של דרישות הדין להקמת העסק כגון: רישוי עסקים, רשם החברות, רשם השותפויות וכיוצ"ב.

8. דרישה חוזית סוג החוזה או ההסכם הנדרש כגון הסכם שותפות, הסכם מייסדים, מכר, זכיינות, הסכם סודיות, תקנון וכדו'.

9. ערבויות ובטחונות ויכולת מימון השקעה ותפעול של העסק לרבות רזרבות למקרה הצורך(הוצאות בלתי צפויות).

10. עסקים בינלאומיים ידרשו בנוסף גם לעמוד בכללים ודינים בינלאומיים.  

לסיכום: הובאו בפני הקורא נקו' מרכזיות שיש לשים לב אליהם לפני פתיחת עסק ויכול שהיו נקו' נוספות וזאת ע"פ מהוות העסק ורצון מקימיו, לדוגמה עסק בטחוני יידרש גם באישורים בטחונים ע"פ סיווגו. מכאן שיש לבחון תחילת הקמתו של עסק מהם השאיפות של מקימיו וזאת מתוך ראייה מערכתית רחבה של כל היבטים שעשויי לעמוד בפניהם.

משרדנו כמשרד עו"ד מסחרי לעסקים וחברות ישמח לעמוד לשירותכם בליווי וייעוץ משפטי עסקי.

bottom of page