top of page

 הפרת חוזה

עורך דין חוזים חתימה על חוזה

קובי מתתיהו משרד עורך דין מסחרי אזרחי לעסקים וחברות לשירותכם

כמשרד עורך דין לחוזים אנו מעניקים ייעוץ וייצוג משפטי מקיף בנושא הפרת חוזה והסכמים משפטיים.

ככלל הפרת חוזה נחלקת להפרת חוזה יסודית ושאינה יסודית.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),תשל"א-1970

מגדיר: הפרת חוזה יסודית  כ-הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

החוק אף קובע את הזכות לביטול החוזה באומרו:

(א)הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.

(ב)היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול.

(ג)ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.

דרך ביטול חוזה שהופר -  ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה שבו מדובר בהפרת חוזה לא יסודית ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום החוזה אזי ביטול החוזה יעשה תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.

 

הפרת חוזה - לאחר ביטולו
חוזה שבוטל בעקבות הפרת החוזה חלה על הצדדים לחוזה כלל השבה לאחר ביטול מכאן משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך.  בוטל החוזה בחלקו כלל השבה לאחר ביטול  יחול על מה שהצדדים קיבלו על פי אותו חלק בחוזה שבוטל.
הזכות לפיצויים לאחר ביטול החוזה
הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.
פיצויים ללא הוכחת נזק
(א)  הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין שוויים ביום ביטול החוזה.
(ב)  הופר חיוב לשלם סכום כסף, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום הריבית על התשלום שבפיגור, מיום ההפרה ועד יום התשלום, בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961, אם לא קבע בית המשפט שיעור אחר.
חובת הקטנת נזק
(א)  אין המפר חייב בפיצויים שאינם פיצויים מוסכמים בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.
(ב)  הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המפר בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין.
פיצויים מוסכמים
(א)  הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן - פיצויים מוסכמים), יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה.
(ב)  הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע במקומם פיצויים נוספים ע"פ דין או לגרוע מכל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה.
(ג)   לענין סימן זה, סכומים שהמפר שילם לנפגע לפני הפרת החוזה והצדדים הסכימו מראש על חילוטם לטובת הנפגע, דינם כדין פיצויים מוסכמים.
פיצויים וביטוח
בקביעת שיעור הפיצויים לא יובא בחשבון סכום שהנפגע קיבל או זכאי לקבל בשל הפרת החוזה לפי חוזה ביטוח.
מקרה בו הפרת החוזה צפויה
גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות הענין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לתרופות לפי חוק זה גם לפני המועד שנקבע לקיום החוזה, ובלבד שבית המשפט, בנתנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד שנקבע לקיומו.
הגנה שנתונה בידי המפר
היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.
לסיכום הפרת חוזה וביטולו:
כאמור לעיל חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970מבקש להקנות את הנוהל בעניין הפרת חוזה ביטולו, אכיפתו, פיצויים והשבה.
עיקרון חופש החוזים והראציונל בקיום חוזה העדיף על ביטולו, יש לבחון האם ניתן לקיים את החוזה למרות ההפרה ואם לא ניתן לתקנה האם בצעד ביטול החלקים בחוזה בעקבות ההפרה ימשיך החוזה במהותו להתקיים.
חשוב כי צדדים לחוזה יגדירו במדויק בחוזה מה יחשב בו כהפרה יסודית של החוזה שבהתקיימה יבוטל החוזה.
נקודה חשובה נוספת זכות ביטול החוזה הינה זכות קיצונית שיש להפעילה בשיקול דעת ובתום לב כאשר זכות זו אכן נתונה בידי המבקש לקיימה. ביטול חוזה באופן חד צדדי שלא כדין, עשוי להטיל על המבטל חבות כלפי הצד השני לחוזה ואף עשוי להיות מחוייב בנזקי צד ג' שהחוזה נוגע לעניינו.
bottom of page