top of page

עריכה והפקדת ייפוי כוח מתמשך

מתתיהו משרד עורך דין ייפוי כוח מתמשך - עריכה והפקדת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך עריכתו והפקדתו יהיה מוסמך לערוך ולהפקיד עו"ד שעבר הכשרה והוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי. משרדנו הינו משרד עורך דין לייפוי כוח מתמשך המוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך.
מה הוא ייפוי כוח מתמשך ולמי הוא מיועד

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

 

 
אותו האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.​

ייפוי כוח מתמשך מנוי מיופה כוח - ע"י האדם הממנה

הדרך בא הממונה יבטיח כי רצון יקוים  הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו. למעשה האדם הממנה בעודו צלול וכשיר מחליט ומבקש מי היה מיופה הכוח שיפעל בשמו ומה הם הנושאים שתהיה לו סמכות לפעול בשם הממנה מכוח מנוי מיופה הכוח המצוין בייפוי הכוח המתמשך אותו ביקש הממנה.

מה הנושאים שניתן לערוך בייפוי מתמשך - מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו - האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם, וכן יכול לקבוע מה האופן בו יטופל כל נושא שייבחר.

עריכת ייפוי הכוח מתמשך בנושא רכוש והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין שעבר הכשרה והוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי (או בפני בעל מקצוע אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי, כפי שיפורט בהמשך). בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

מי כשיר ויכול לבקש שיוכן בעבורו ייפוי כוח מתמשך, ומי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו ("הממנה") והאדם שיהיה מוסמך לקבל החלטות ולבצע אותן בשמו ("מיופה הכוח") חייבים להיות מעל גיל 18. בנוסף מיופה הכוח אינו יכול להתמנות שעה שלו מונה אפוטרופוס  או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף, וכן לא יוכל להתמנות לענייני הרכוש אם הוא מוכרז הפושט רגל ולא ניתן לו הפטר או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל. מיופה כוח לא יוכל להתמנות ליותר מ-3 ממנים אלא ומדובר ביחסי קירבה לממנה. ככלל לא יוכל להתמנות כמיופה כוח מי שערך את המסמך בעבור הממנה, וניתן לראות כי שיש לו עניין אישי או זכות בייפוי הכוח.

הדין קובע- כי לא ימונה לממנה מיופה כוח אשרי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, מי שמספק תמורת תשלום לממנה טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי וכן לא מי שמספק לממנה מקום מגורים תמורת תשלום אינו יכול להתמנות כמיופה כוח (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח מתמשך רפואי

המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך בכל הנושאים (אישיים, רכושיים ורפואיים) הדבר יערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר

הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי. בעניין ייפוי כוח מתמשך רפואי מוסמכים גם לערוך: עו"ד ללא הכשרה, רופאים, אחים ואחיות, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.

חובת הפקדת ייפוי כוח מתמשך- עו"ד לייפוי כוח מתמשך

קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי, ורק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת. חשוב לזכור כי ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש יוכל לערוך ולהפקיד עו"ד לייפוי כוח מתמשך שהוסמך לך ע"י האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשך רפואי  יש להפקיד בתוך שנה ע"י מיופה הכוח.

קובי מתתיהו משרד עורך דין מוסמך לייפוי כוח מתמשך 

ישמח לעמוד לשירותכם בענייני עריכה והפקדת ייפוי כוח מתמשך.

bottom of page