top of page

 פרשנות לחוזה

פרשנות וניסוח נכון לתוכן החוזה הינו דבר המצריך ידע ניסיון והבנה בדיני החוזים. עורכי דין לחוזים המתמחים בעריכת חוזים, פרשנות חוזים והדין החל עליהם מודעים לחשיבות ניסוח נכון לתוכן החוזה שלא ישתמע לשני פנים ועשוי ליצור בכך מחלוקת משפטית. 

צורתו ותוכנו של חוזה

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 קובע: צורתו של חוזה "חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת,

זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתוקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים" תוכנו של חוזה "יכול שיהיה ככל אשר הסכימו הצדדים".

משמעות הדברים, שאין חובה שחוזה יעשה בכתב או בצורה כל שהיא, אלא והדבר נקבע מפורשות בחוק, לדוגמה עסקה במקרקעין מחייבת הסכם בכתב.

מכאן גם הסכם בע"פ בו סיכמו הצדדים את פרטי העסקה והסכימו לכך, מהווה חוזה משפטי תקף ומחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, וצד לחוזה שמפרו או מתחרט, עשוי להיות מחויב לקיומו ע"י הצד השני להסכם ואף ע"י צד שלישי שלטובתו נערך הסכם ו\או שניתן לו בו זכויות.

הפן הראייתי חוזה בע"פ נעדר צורה, ולכן יש ליצור פן ראייתי לתוכן ההסכם והסכמת הצדדים לקיומו. 

פן זה יכול שהיה: ע"י עד\ים, הקלטה של הצדדים ותיעוד אחר של פרטי העסקה והסכמת הצדדים לה.

ביטול חוזה

כמשרד עו"ד לדיני חוזים, הסכמי ממון, צוואות והסכמים משפטיים. משרדנו מטפל בנושאי ביטול חוזה כדוגמת: חוזה שכירות, חוזה מכר, הסכם הפצה, שותפות וכיוצ"ב.

ככלל חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 מבקש הוא להסדיר את סוגיית ביטול חוזה סעדים ופיצויים בגין ביטולו של חוזה או הסכם שנערך בין הצדדים, לשון החוק האמור ודינים נוספים לדוגמה חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה מגדירים מתי קמה הזכות לביטול החוזה וכיצד יש לנהוג בהפעלת זכות זו. בהקשר זה ביטול חוזה חד צדדי שאינו כדין עשוי לחשב כהפרת חוזה וכן להטיל על המפר חיובים כלפי הצד השני ואף כלפי צד ג' שחוזה שהופר דן גם בעיינו.

לסיכום:

לא פעם בעלי דין יוצרים בניהם הסכמים מגוונים כגון הסכם מכר הסכם ממון ועוד בע"פ מתוך כוונה לקיומה של הבטחה או עסקה בניהם. הסכמים שהם מחייבים מבחינת הדין למרות שנערכו בע"פ ולא בכתב, הם מקנים לצדדים את אותם זכויות בדין לקיום החוזה ואכיפתו כפי שהם ניתנות לצדדים שערכו הסכם בכתב כל עוד הדין לא סותר זאת.

מכאן שצד להסכם שנערך בע"פ, אל לו לטעות כי אין חוזה שכזה מחייב והוא יכול להתנער ממנו לפי רצונו מבלי להיות צפוי להיתבע על הפרתו, ולכן רצוי כי עו"ד לחוזים הבקיא בדיני החוזים, פרשנות חוזים וביטול חוזה יוכל לחוות את דעתו בטרם תבטלו ו\או תתנערו מקיום הסכם\חוזה שעליו הסכמתם ובכך הדבר עשוי למנוע מהמפר נזקים מיותרים.

עורכי דין חוזים - עורך דין חוזים לשירותכם. 

קובי מתתיהו משרד עורך דין חוזים הבקיא ומיומן בדיני החוזים והסכמים המשפטים המסחריים ואישיים ישמח לעמוד לרשותכם כמשרד עורכי דין לחוזים והסכמים משפטיים.

bottom of page