top of page
עו"ד חוזה מסחרי

חוזים מסחריים

חוזים מסחריים עורכים רק במשרד עורך דין מסחרי קובי מתתיהו המתמחה בחוזים והסכמים מסחריים לעסקים וחברות.

מבוא לחוזה מסחרי


חוזים מסחריים והסכמים מסחריים הם חלק מחיי הסחר והמסחר המאפיינים את העסקים, היזמים והחברות במשק.
ככלל חוזים מסחריים מבוקשים ע"י עסקים וחברות אך גם גופים נוספים

נדרשים לא פעם לחוזה או הסכם מסחרי לדוגמה עמותה המבקשת לערוך

הסכם קבלת שירותים או לדוגמה רשות ציבורית המבקשת לערוך הסכם

התקשרות עם קבלן עבודות וישנם דוגמאות נוספות בהם גופים שונים ולא

רק בעלי עסקים וחברות נזקקים לחוזה מסחרי.

חוזה מסחרי אחיד

ככלל יש עסקים המבקשים לערוך הסכם מסחרי אחיד ללקוחות או למתקשרים עימם לביצוע עבודות ושירותים. ולמעשה בשפה משפטית הדבר קרוי "חוזה אחיד" ועליו יחול בין השאר גם חוק החוזים האחידים ודינים נוספים למשל דיני הגנת הצרכן.

חוזים מסחריים בראיית הדין


כלל על חוזים מסחריים חלים דיני החוזים הכלליים מכוח חוק דיני החוזים הכללי. אך על חוזים והסכמים מסחריים חלים גם דינים נוספים ובהתאם למהותו של החוזה והנושא אותו מבקשים הצדדים להסדיר בהסכם המסחרי.
לדוגמה חוזה להקמת סוכנות ביטוח יהיה כפוף גם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ודינים נוספים.
דוגמה נוספת חוזה הפצה לסוכן יחול בעיניינו בנוסף גם חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע"ב-2012.

חוזה מסחרי

משרד עו"ד

מסחרי / אזרחי 

קובי מתתיהו

חוזים מסחריים סיכום

כפי שהובא חוזים מסחריים והסכמים שכאלה מהווים חלק בלתי נפרד

מהפעילות והצורך העסקי של העסקים והגופים במשק. חוזים מסחריים

הם בעלי אופי ייחודי ואף מורכב ולכן יש להיעזר בעו"ד מסחרי הבקיא

בדיני החוזים והמסחר.

bottom of page