top of page
עו"ד חוזה מסחרי

עורך דין חוזים
והסכמים מסחריים 

חוזים והסכמים מסחריים עורכים במשרד עורך דין חוזים מסחרי קובי מתתיהו המתמחה בחוזים והסכמים מסחריים לעסקים וחברות.

מבוא לחוזה מסחרי


חוזים מסחריים והסכמים מסחריים הם חלק מחיי הסחר והמסחר המאפיינים את העסקים, היזמים והחברות במשק.
ככלל חוזים מסחריים מבוקשים ע"י עסקים וחברות אך גם גופים נוספים

נדרשים לא פעם לחוזה או הסכם מסחרי לדוגמה עמותה המבקשת לערוך

הסכם קבלת שירותים או לדוגמה רשות ציבורית המבקשת לערוך הסכם

התקשרות עם קבלן עבודות וישנם דוגמאות נוספות בהם גופים שונים ולא

רק בעלי עסקים וחברות נזקקים לחוזה מסחרי.

חוזה מסחרי אחיד

ככלל יש עסקים המבקשים לערוך הסכם מסחרי אחיד ללקוחות או למתקשרים עימם לביצוע עבודות ושירותים. ולמעשה בשפה משפטית הדבר קרוי "חוזה אחיד" ועליו יחול בין השאר גם חוק החוזים האחידים ודינים נוספים למשל דיני הגנת הצרכן.

חוזים מסחריים בראיית הדין


כלל על חוזים מסחריים חלים דיני החוזים הכלליים מכוח חוק דיני החוזים הכללי. אך על חוזים והסכמים מסחריים חלים גם דינים נוספים ובהתאם למהותו של החוזה והנושא אותו מבקשים הצדדים להסדיר בהסכם המסחרי.
לדוגמה חוזה להקמת סוכנות ביטוח יהיה כפוף גם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ודינים נוספים.
דוגמה נוספת חוזה הפצה לסוכן יחול בעיניינו בנוסף גם חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע"ב-2012.

הסכמי שותפים להקמת שותפות עסקית עורך דין חוזים המתמחה בעריכת הסכם שותפים להקמה ורישום שותפות ברשם השותפויות. ככלל הסכם שותפות הינו הסכם משפטי בכתב בין שני אנשים או יותר המבקשים להקים שותפות עסקית. החוזה מגדיר באופן רשמי את תנאי ההתקשרות בין השותפים ומסדיר את מערכת היחסים העסקית ביניהם.

חוזה מסחרי

משרד עו"ד
מסחרי / אזרחי לחוזים קובי מתתיהו

הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הינו הסכם בין שותפים/יזמים המעוניינים לפתוח חברה. בעת פתיחת חברה מסמכי היסוד ההכרחיים הינם בקשה לרישום חברה, תקנון, הצהרת דירקטורים ראשונים והצהרת בעלי מניות. הסכם מייסדים ניתן לערוך הן לפני הקמת החברה והן לאחר הקמתה. הסכם מייסדים נועד להסדיר את היחסים בין שותפים המעוניינים להקים חברה. משרדנו מתמחה בייעוץ ועריכת הסכם מייסדים ליזמים המעוניינים בהקמת חברה אנו גם נטפל בהגשת בקשה לרישום חברה לרשם החברות.

חוזה מכר חוזה השכרה

משרדנו כמשרד עורך דין לחוזים והסכמים מסחריים מייעץ בענייני חוזים והסכמים לעסקים וכן עורך הסכמי מכר והסכמי השכרה שונים בהתאם לצורכי המבקשים חוזה מכר וכן חוזה השכרה.

תקנון חברה עורך דין חוזים המתמחה בעריכת תקנון לחברה- תקנון לחברה נידרש ע"פ חוק החברות, מכאן מי שמבקש לרשום חברה נדרש עם יתר הדרישות גם לערוך תקנון.

תקנון אתר מכירות תקנון זה מהווה מסמך מחייב בין האתר לבין הרוכשים בו והוא מסדיר את נוהל השימוש והמכירה באתר, משרדנו מתמחה בעריכת תקנון לאתרים.

הסכם הלוואה מהווה מסמך מחייב בין המלווה ללווה המסדיר את תנאי ההלוואה ביניהם למשל מסדיר את שעורי הריבית על סכום ההלוואה ומה הביטחונות ואם יש ערבים לצורך מתן ההלוואה.

bottom of page