top of page
הכנת כתב תביעה קטנה,עורך דין לתביעות קטנות

עורך דין תביעות קטנות

ייעוץ משפטי

הכנה והגשת:

כתבי תביעה והגנה

ייעוץ והכנת כתב תביעה שכנגד

תביעות קטנות

הגשת תביעה קטנה שסכומה או שוויה אינו עולה על 37.700 ש"ח (סכום המתעדכן מעת לעת) היא דרך יעילה, חסכונית ומהירה לקבלת פס"ד בהשוואה לתביעה רגילה המוגשת בבית משפט שלום.

ככלל הדיון יקבע בתוך מספר חודשים ופס"ד יינתן בתום הדיון, אולם בהמ"ש רשאי לדחות את מתן פס"ד למועד מאוחר יותר אך לא יאוחר משבעה ימים מתום הדיון ובמקרה שכזה פס"ד ישלח לצדדים בדואר.

החסרונות שבהגשת תביעה קטנה הם: שגובה התביעה הוא מוגבל ומכאן שיש להגביל את סכום התביעה עד לגובה בו נקבע שניתן להגיש תביעה קטנה ולא ניתן יהיה לתבוע את היתרה בהליך נוסף, וזאת בניגוד לנתבע אשר יהיה רשאי להגיש תביעה שכנגד ואת יתרת סכום תביעתו העודפת יוכל להגיש כתביעה נפרדת. חיסרון נוסף על הצדדים לייצג את עצמם וצד המבקש להיות מיוצג בדיון עליו לבקש זאת מבהמ"ש ובהתאם לכללים שנקבעו. כמו כן, ערעור על פס"ד ניתן לעשות רק אם נגיש בקשת רשות ערעור המצריכה תשלום אגרה ובהמ"ש של ערכאת הערעור רשאי לסרב וזאת בשונה מקבלת פס"ד בתביעה רגילה בה ניתן להגיש ערעור ללא צורך ברשות מבהמ"ש קודם לכך. בנוסף מספר התביעות הקטנות שנוכל להגיש בשנה לאותו בהמ"ש הוא מוגבל ולא יהיה ניתן להגיש יותר מחמש תביעות במהלך שנה. דבר שיצריך מהתובע להגיש תביעה בבהמ"ש שלום ולשלם הוצאות משפט בהתאם.

חשיבות ניסוח כתב תביעה קטנה וכתב הגנה - הדיון בתביעה בבהמ"ש לתביעות קטנות יערך במהירות מפאת ריבוי התיקים הקבועים לאותו יום דיון ולכן השופט יתבסס על הטענות המוצגות בפניו בכתב התביעה ובכתב הגנה והצדדים המבקשים להפנות את תשומת הלב של השופט לטענותיהם יעשו זאת מתוך האמור בכתב הטענות שהגישו לבהמ"ש, ולכן מומלץ

שעוד בטרם הדיון ילמדו הצדדים בקפידה את כתב טענותיהם וכתב טענות הצד שכנגד בכדי לעלות טענות ולשלול את טענות הצד שכנגד. מכאן שכתב תביעה וכתב הגנה המנוסחים נכון יהוו נקודת מפתח להצלחה בדיון. 

נכון להתייעץ עם עו"ד המבין בתחום אשר ינסח בעבורכם את כתב התביעה או כתב הגנה וידריך אתכם כיצד לנהוג בדיון לשם הגדלת סיכוייכם להצליח בו ואת החזר שכר טרחת עו"ד ניתן לבקש מבהמ"ש.

שימו לב - אין הזדמנות נוספת לתבוע באותו עניין שבגינו מתקיים הדיון בבהמ"ש ולכן מומלץ להשקיע מחשבה בהגשת התביעה לשם סיכוי הצלחתה ומומלץ להיעזר בעו"ד מקצועי המבין את ההליך.  

bottom of page