top of page

 משרד עו"ד רישוי עסקים

משרדנו מתמחה בייעוץ וייצוג בענייני רישוי עסקים כגון אי מתן רישיון, צווי סגירה, כתבי אישום וכיוצ"ב.
הליך רישוי עסקים מורכב מדרישות הרשות המקומית וכן מדרישות גופים נוספים בהתאם למהות העסק וסיווגו כגון: משרד הבריאות, שירותי הכבאות וההצלה, משטרת ישראל, הרשות להגנת הסביבה וכו'...

בטרם עוסק מבקש לפתוח עסק ברשות מקומית יוכל זה לבחון תחילה את הדרישות לקבלת רישיון עסק במחלקת רישוי עסקים שבאותה רשות ובהתאם לדרישות, יש לבחון האם ניתן לקיימם ומה הן עלויות הביצוע לשם קבלת הרישיון.
כלל יש רישיון עסק לצמיתות וישנו רישיון לתקופה קצובה שעל בעל העסק לחדש בסיומו.

יש לא מעט מקרים בהם בנכס בוצעו עבירות בניה ו/או שהיעוד אינו מאפשר פתיחת אותו עסק ע"פ סוגו, מכאן נכון לבחון האם ניתן כלל להסדיר את דרישות אגף ההנדסה המהווים כאחד מהתנאים לקבלת רישיון לעסק.

חשוב לזכור שעסק המצריך רישיון מחויב ע"פ חוק לפעול בהתאם לתנאי הרישיון, כל שינוי ו/או הוספה לפעילות העסק חייבת לעמוד בתנאי הרישיון, אי עמידה בתנאי רישיון העסק מהווה עבירה פלילית שיש בה כדי להוביל להגשת כתב אישום.
משרדינו ישמח לעמוד לשירותכם בנושאי רישוי עסקים.

bottom of page