top of page

עוולות מסחריות

עוולות מסחריות הן עוולות המתייחסות לפעילות לא הוגנת של עוסק כלפי עוסק אחר.

חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999מגדיר בפרק א' מהן הלכות מסחר לא הוגנות כגון:

1.גניבת עין   

 לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר.

 שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין.

2.תיאור כוזב

לא יפרסם עוסק מידע ולא יגרום לפרסום מידע, אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות, שלו או של עוסק אחר (להלן - תיאור כוזב).

 המפיץ פרסום של עוסק אחר או מטעמו הכולל תיאור כוזב, או מי שהחליט בפועל על פרסום תיאור כוזב כאמור, לא יישא באחריות לפי סעיף זה, אלא אם כן ידע שהתיאור כוזב, או שהתיאור כוזב על פניו.

3.התערבות לא הוגנת

 לא ימנע ולא יכביד עוסק, באופן לא הוגן, על גישה של לקוחות, עובדים או סוכנים אל העסק, הנכס או השירות של עוסק אחר.

 

פרק ב" לחוק מוגדרת מה היא עוולה של גזל סוד מסחרי.

עוסק הנפגע מכוח חוק זה זכאי לפנות לביהמ"ש בבקשה לסעדים כגון: צו עשה, צו מניעה וכן תביעה לפיצויים. עוסק הנפגע ע"פ חוק עוולות מסחריות,  בית המשפט רשאי, על פי בקשת התובע, לפסוק לו, לכל עוולה, פיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.

 

 

משרדנו כמשרד עורך דין למשפט מסחרי אזרחי מתמחה במתן ייעוץ וייצוג משפטי במגוון תחומי המשפט המסחרי:

ייצוג משפטי בעוולות מסחריות.

עריכת חוזים והסכמים מסחריים.

ייצוג משפטי בהפרה וביטול חוזה.

מתן חוות דעת משפטיות.

רישום סימני מסחר וקניין רוחני.

עריכת מכרזים.

דיני צרכנות.

רישוי עסקים.

חוזים אחידים.

רישום חברות ושותפויות.

bottom of page