top of page

חוזים מסחריים מה חשוב לדעת

 

בעולם העסקים אנו לא פעם מבקשים לערוך חוזה/הסכם מסחרי בעל חשיבות משפטית, אשר יגן עלינו וכן ימלא אחר רצונותינו מטרותינו העסקיות ואף  האישיות  ומכך מה חשוב לנו לדעת בעריכת חוזים והסכמים מסחריים, על כך ינסה לענות מאמר זה.

  
נקודת המוצא היא לדעת איזה חוזה אני צריך?
לדוגמה האם אני צריך הסכם שותפות או הסכם זכיינות או שמה מדובר בכלל בחוזה הפצה.
החשיבות לסוג החוזה נדרשת כדי לבחון האם הוא אכן עונה על הדרישות של מבקש החוזה והצדדים לו. כמו כן מה הדין שחל על אותו חוזה ושיש ליישמו. למשל על הסכם שותפות מלבד דיני החוזים יחול גם פקודת השותפויות ואילו על הסכם להקמת חברה יחול חוק החברות ודינים נוספים.
הסכם צרכני בו עוסק מבקש הוא לעצמו ליצור חוזה התקשרות צרכני עמו יחולו בנוסף לדיני החוזים גם חוק המכר וכן חוק הגנת הצרכן ובהתאם לסוג השירות או המוצר, לדוגמה על מכירת רכב חדש מיבואן יחול חוק המכר ודיני הגנת הצרכן ואילו על מכירת רכב משומש ממגרש יחול בנוסף חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח 2008.
בהסכמי שכירות יש לבחון האם מדובר למשל בהסכם שבו המשכיר הינה רשות ציבורית או האם על הנכס חל לדוגמה חוק הגנת הדייר שכן במקרה שכזה על הסכם יחול מלבד דיני חוק החוזים הכללי גם דינים נוספים בהתאם.
האם החוזה או זיכרון הדברים מחייב?
חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973(להלן "חוק החוזים") קובע כי צורתו של חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.
חוק החוזים מגדיר כי חוזה נכרת בין הצדדים בדרך של הצעה וקיבול.
הצעה פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור.
קיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה. קיבול יכול גם להתקיים דרך התנהגותו של מי שהוצעה לו ההצעה וניתן לראות בהתנהגותו כמי שמסכים להצעה.
לעיל חוק החוזים מגדיר כי חוזה נכרת בהצעה של המציע וכי בהצעתו ניתן להבין כי יש לו רצון להתקשר בהסכם משפטי, וכי הצעתו מכילה מספיק פרטים כדי שהיה ניתן להסכים להתקשר עם המציע בחוזה ועם מי שהוצע לו הצעה הסכים לקבלה מתוך גמירת דעת להתקשר בחוזה עם המציע, אזי נכרת בין הצדדים חוזה. חוק החוזים מגדיר כי חוזה יכול להיעשות גם בע"פ ולא רק בכתב אם אין הגבלה לכך.
מכאן כי בעת ניהול מו"מ וכן במתן הצעה בעלת אופי משפטי רצוי להדגיש כי הדברים לא מחייבים משפטית ואין בהם כדי לקשור קשר חוזי מחייב כאשר אין אתם בטוחים במהות ההצעה והמשמעויות שלה.
חשיבות ניסוח החוזה חוזה בין חייב להיות ברור ומנוסח בצורה שאינה משתמעת לשני פנים!
חוזה שאינו עומד בתנאי זה עשוי לעמוד בפני מחלוקת בין הצדדים בדבר יישומו של החוזה ביניהם או סעיפים שבו דבר שיש בו כדי להוביל לתביעות לאכיפה או ביטול החוזה. בהקשר זה ככלל פרשנות לחוזה תעמוד לרעת המנסח.
תוכן החוזה האם הוא עונה על מה שאני צריך?
עקרון חופש החוזים מקנה לצדדים לנסח חוזה ע"פ רצונם כל עוד אין לך איסור ע"פ הדין, מכאן כי מה שלא נאמר יישאר בגדר החסר, שיוביל לצורך בהשלמתו עם בהסכמת הצדדים או בהתערבות של מגשר, בורר או בית המשפט.
כדי למנוע מצב של חוסר בהירות על החוזה להיות מנוסח באופן ברור וכן שתהיה התייחסות מקיפה לכול הנושאים שמתקיימים ו/או עשויים להתקיים בין הצדדים אף גם בין צד שלישי שהחוזה נוגע לו.
האם ישנה חובת דיווח על כריית חוזה?
לעיתים לאחר שכרתנו חוזה אנו נדרשים ע"פ חוק לדווח על כך לרשויות השונות, לדוגמה הסכם שותפות יש לדווח על כריתתו לרשם השותפויות. הסכם מכר מקרקעין יש לדווח לרשויות המס. מכאן חשוב לדעת האם ההסכם עליו הסכמנו מצריך דיווח ולמי אי דיווח בזמן שנקבע לכך עשוי להוביל למתן קנסות ואף לצעדים משפטים נוספים.
סמכות שיפוט, אכיפה וביטול החוזה,
צדדים לחוזה יבקשו לתת בידם כלים לשם ביצוע ואכיפת החוזה על המפר וכן לאפשר את ביטולו. דרך אחת לעשות כן היא להגדיר אילו סעיפים יחשבו "הפרה יסודית" אשר הפרת סעיף מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה ותאפשר זכות ביטול החוזה.
"פיצוי מוסכם" ניתן לקבוע כי הפרה של סעיף מסוים תקנה לצד מהצד שהפר זכות לפיצוי בשיעור מסוים ללא צורך בהוכחת נזק.
בוררות הצדדים יכולים להסכים כי על החוזה שביניהם יחול חוק הבוררות וכי מחלוקת בעניין החוזה תובא בפני בורר עליו החליטו או שזהותו תקבע בהמשך וזאת במקום להפנות את המחלוקות לפתחו של בית המשפט.
לסיכום: הוצגו מספר נקודות שיש לבחון בעת רצוננו לכרות חוזה כמו כן ישנן נושאים נוספים שיש לבחון בעת עריכת חוזה והם משתנים בהתאם למהות החוזה, רצון הצדדים והוראות הדין.
 
הכותב,
קובי מתתיהו עורך דין מסחרי לעסקים חוזים ונזיקין.
*אין לראות באמור משום המלצה או כתחליף לייעוץ משפטיכל הזכויות שמורות.
bottom of page