law-kobim.com הסכם תנאי שימוש באתר

                                       

                                ברוכים הבאים לגולשים באתר העסקי והמשפטי law-kobim.com  להלן תנאי השימוש באתרנו:

1. האתר הינו אתר עסקי שהוקם ומנוהל ע"י בעליו עו"ד קובי מתתיהו המהווה את קינינו וכל הזכויות לתוכן האתר שמורות הם לבעליו. הגולש\ים מסכים בזה כי כל זכות שימוש באתר תעשה רק בהתאם לתנאים הנ"ל.

2. זכות השימוש באתר היא למטרות פרטיות והוגנות אין להעתיק כל תוכן ו/או תמונה ללא קבלת רשות בכתב קודם לכך מאת בעליו, העתקה ללא רשות מהווה הפרת זכויות יוצרים ואסורה בהחלט.

3. מובהר כי אתר זה נגיש לקריאת טקסטים לבעלי מוגבלויות בהתאם לפטור מחובת הנגישות לאתרים ע"פ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)(תיקון), התשע"ח-2017.

4.  התוכן באתר באם נכתב בלשון זכר או בלשון נקבה הוא לשם נוחות בלבד ואין הוא בא להפלות או לרמוז על כך.

5. המידע המוצג באתר הינו מידע משפטי שיווקי ועסקי להתרשמות בלבד ואין הוא מהווה בכל צורה ייעוץ משפטי או תחליף לכך.

6.  בעלי האתר ומפעיליו אינם מספקים תמיכה טכנית למשתמשי האתר ואין הם אחראים לאיכות הגלישה בו.

7. מובהר למשתמש כי אין לראות בכל צורה בשימוש באתר בכדי ליצור עימו או שולחו יחסי לקוח עם בעלי האתר או מי מטעמו או חבות כל שהיא מצידם כלפי משתמשי האתר כשלא נוצרו יחסי לקוח עימם וזאת בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986.

8. מפעלי האתר שוקדים כי המידע והתוכן המוצג בו יהיו רלוונטיים לבאי האתר. במידה ונתקלתם בתוכן לא תקין, פוגעני, מפלה או שאינו נכון, יש להעיר על כך בהקדם לבעלי האתר בשליחת הודעה דרך אתרנו בלשונית צור קשר ואנו נתקן את הדרוש תיקון ע"פ שיקול דעתנו בהקדם האפשר.

9. מידע שימסור משתמש באתר יכול שישמר בידי מפעלי האתר לשם יצירת קשר ו\או משלוח עדכונים וחומר פרסומי למשתמש שיכול לבקש בכל עת במשלוח הודעה למפעלי האתר ולהסיר את פרטיו. בשום מקרה המידע לא יועבר לצד ג' מבלי שהמשתמש נתן את הסכמתו לכך.

10. המשתמש מתחייב ומסכים שלא יעלה מידע או יעשה שימוש כל שהוא באתר שיש בו כדי לפגוע ו\או להפלות ו\או לבזות אדם ו/או גוף ציבורי או פרטי וכיוצ"ב וכי המשתמש לבדו יישא בכל טענה דרישה או תביעה המשתמעת מהפרה זו.

11. לבעלי האתר ו\או מי מטעמו שמורה הזכות הבלעדית למחוק ולשנות כל מידע ותוכן המצוי באתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. לבעלי האתר שמורה הזכות הבלעדית להפסיק את פעילות האתר ו/או לשנות את שמו ו/או כתובתו וכיוצ"ב וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

12. המשתמש מתחייב כלפי בעלי האתר כי יפעל וימלא אחר התנאים וכי לא יעשה דבר שיש בו בכדי לפגוע בפעולתו של האתר, בבעליו ובמי מטעמו ו\או במשתמשים באתר או העשויים להשתמש בו לרבות כל גוף ציבורי או פרטי וכיוצ"ב.

13. מובהר ומוסכם בזה כי למשתמש אין כל זכות מלבד גלישה באתר וכתיבת תוכן בבלוג באם הדבר ניתן לו ע"פ שיקול דעתם הבלעדית של בעלי ומפעלי האתר, לבעלי האתר שמורה הזכות הבלעדית למנוע כניסת משתמש המפר ו\או שאינו מקיים את תנאי השימוש באתר וכן למחוק כל תוכן שהעלה לרבות הגשת תביעה וכל סעד אחר הקם לבעלי האתר ע"פ כל דין.

14. לביהמ"ש השלום בראשון לציון נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ודרישה הנובעת אם במפורש ואם במשתמע מהסכם זה.

  ט.ל.ח

 

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon