top of page

 עורך דין לעריכת צוואה

קובי מתתיהו משרד עורך דין לחוזים הסכמים וצוואות המעניק שירותי עריכת צוואות באופן יסודי ומקצועי ויחס אישי ללא פשרות.

הכנת צוואה:

חוק הירושה, תשכ"ה-1965קובע: "היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה". כלומר אם המוריש לא השאיר אחריו צוואה אזי עיזבונו יימסר ליורשיו ע"פ הקבוע בדין.

 

צורתה של צוואה תקפה ע"פ חוק הירושה בהתקיים אחד מאלה:

צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.

צוואה בעדים

צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

צוואה בעל-פה

שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

 

משרדנו עוסק בהכנת צוואה בכתב החתומה ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו והעדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שאכן המצווה הצהיר וחתם על צוואתו בפניהם.

 

חשוב כי העדים יהיו בגרים וכשרים כשאין להם עניין בצוואה והם לא ירשמו בה כזכאים לדבר מעיזבונו של המוריש, אי קיום תנאי זה עשוי להוביל לטענות בדבר אי כשרותה של הצוואה ע"י מי שעשוי לרשת את עיזבון המוריש.

 

משרדנו מספק גם שרותיי עריכה וצילום בווידיאו של המצווה בזמן הקראת צוואתו, לרבות תצהיר כי לא נעשו שינוים והצילום נאמן למקור, וזאת כדי למנוע טענות בדבר אמינות הצילום של המצווה ותוקף צוואתו.

 

כלל חשוב הינו כי צוואת המוריש באה במקום מילותיו שעה שזה אינו עוד בחיים, והיא אמורה לשקף נאמנה את רצונו ומה יעשה בעזבנו, לכן עריכת צוואה כשרה ומפורטת שלא תשתמע לשני פניים היא כלל חשוב בקיום הצוואה ובמניעת טענות לאי כשירות ופרשנות מצד הזכאים לרשת את עזבונו.

 

צילום הווידיאו מאפשר להציג את דברי המצווה כפי שהוא עצמו הקריא את צוואתו והדבר יש בו מלבד עזרה משפטית לתמיכה באמינות הצוואה גם מזכרת מהמצווה שתישאה את דמותו ורוחו לאחר לכתו מעולמנו.

bottom of page