top of page

 עריכה והפקדת

ייפוי כוח רפואי או ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד

מתתיהו משרד עורך דין ייפוי כוח מתמשך - עריכה והפקדת ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד

שירות זה מאפשר לערוך לאדם המבקש(הממנה) ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד כדוגמה החלטה בדבר אשפוז, החלטה בדבר סוג טיפול רפואי אותו מבקש או שלא מבקש הממנה לעבור, ניתן גם להגדיר הסכמה לאשפוז פסיכיאטרי אם בהסכמת הממנה או שלא.
ייפוי כוח רפואי  בלבד מתייחס אך ורק לעניינים רפואיים ולא לענייני רכוש, ו/או עניינים אישיים של הממנה.
עריכת ייפוי כוח מתמשך רפואי למי מיועד?
כל אדם בגיר (הנקרא "הממנה") שבוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.​
כיצד מופקד ייפוי כוח מתמשך רפואי?

ייפוי כוח מתמשך רפואי אם נערך ע"י עורך דין שעבר הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מאת האפוטרופוס הכללי, אזי ככלל הפקדה של ייפוי הכוח תעשה באופן מקוון במערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי. בשאר המקרים אם ייפוי הכוח הרפואי נערך ע"י עו"ד שאינו מוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי, הוא יופקד באופן ידני במשרדי האפוטרופוס הכללי.

 
עריכת האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.​

תוקפו של ייפוי כוח מתמשך רפואי  - מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך רפואי נכנס לתוקף במועד שבו הממנה חדל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך הרפואי, ועם התקיימות תנאי הכניסה לתוקף שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך הרפואי.

מי כשיר ויכול לבקש שיוכן בעבורו ייפוי כוח מתמשך, ומי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו ("הממנה") והאדם שיהיה מוסמך לקבל החלטות ולבצע אותן בשמו ("מיופה הכוח") חייבים להיות מעל גיל 18. בנוסף מיופה הכוח אינו יכול להתמנות שעה שלו מונה אפוטרופוס  או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף, וכן לא יוכל להתמנות לענייני הרכוש אם הוא מוכרז הפושט רגל ולא ניתן לו הפטר או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל. מיופה כוח לא יוכל להתמנות ליותר מ-3 ממנים אלא ומדובר ביחסי קירבה לממנה. ככלל לא יוכל להתמנות כמיופה כוח מי שערך את המסמך בעבור הממנה, וניתן לראות כי שיש לו עניין אישי או זכות בייפוי הכוח.

הדין קובע- כי לא ימונה לממנה מיופה כוח אשרי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, מי שמספק תמורת תשלום לממנה טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי וכן לא מי שמספק לממנה מקום מגורים תמורת תשלום אינו יכול להתמנות כמיופה כוח (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח מתמשך רפואי

המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך בכל הנושאים (אישיים, רכושיים ורפואיים) הדבר יערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר

הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי. בעניין ייפוי כוח מתמשך רפואי מוסמכים גם לערוך: עו"ד ללא הכשרה, רופאים, אחים ואחיות, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.

חובת הפקדת ייפוי כוח מתמשך- עו"ד לייפוי כוח מתמשך

קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי, ורק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת. חשוב לזכור כי ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש יוכל לערוך ולהפקיד עו"ד לייפוי כוח מתמשך שהוסמך לך ע"י האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשך רפואי  יש להפקיד בתוך שנה ע"י מיופה הכוח.

קובי מתתיהו משרד עורך דין מוסמך לייפוי כוח מתמשך 

ישמח לעמוד לשירותכם בענייני עריכה והפקדת ייפוי כוח מתמשך רפואי.

bottom of page